سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند تو هم باور نمیکنی پس ابلاغ بگیر و بیا

آقای مجمد حسین صالحی پور    آقای محمد حسین صالجی پور

سردفتر اسناد رسمی ٨ یزد

عضو هیئت مدیره

 

 

 

آقای سیدحسین حسینی نیک                              

سردفتر اسناد ذسمی ۴١ یزد                                   

عضو هیئت مدیره

 

 

 

آقای سیدعلی اصغر میروکیلی                      

سردفتر اسناد رسمی ٢۵ یزد

عضو هیئت مدیره و دبیر جامعه

 

 

 

 

 

سیدعلیرضا طباطبائی بافقی                 

سردفتر 3 یزد

عضو و جانشین دبیر جامعه