سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند تو هم باور نمیکنی پس ابلاغ بگیر و بیا

جزوه مختصری است در خصوص امورمالی و حقوق ثبتی بادیدگاه کاربردی در دفاتر که در سال 1385 برای ارائه در نمایشگاه ثبت نوین تهیه شد که در ابتدای سال 1390 بمناسبت یکصدمین سال تولد ثبت بازنگری شد امید آنکه بتواند برای همکاران مفید واقع شود

از همکاران عزیز استدعا دارد چنانچه مواردی از ان اشتباه یا با مقررات سازگار نیست و یا نیازی به اصلاح آن بنظر میرسد اعلام تا در بازبینی بعدی مورد استفاده قرار گیرد

برای دانلود آن اینجا کلیک فرمائید