سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند تو هم باور نمیکنی پس ابلاغ بگیر و بیا

با توجه به ابهام موجود در قانون و آئین نامه قانون تسهیل و اختلاف برداشتها و رویه های مختلف و گاها مغایر با قانون از طرف همکاران ... جامعه سردفتران یزد برآن شد تا با تهیه دستورالعملی برای اجرای هرچه بهتر قانون تسهیل با توجه به جمیع مقررات موجود بعنوان نظریه مشورتی در رفع این مشکل و بهبود روشها گامی بردارد

در انتهای این دستورالعمل مشورتی ...  قانون تسهیل که مواد آئین نامه تسهیل مربوط به مواد قانونی در زیل همان ماده اورده شده بانضمام ارای وحدت رویه ای که در اینخصوص صادر شده برای اطلاع و تسهیل در مراجعه عزیزان آورده شده است

برای دانلود این دستورالعمل لطفا اینجا کلیک فرمائید