سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند تو هم باور نمیکنی پس ابلاغ بگیر و بیا

نظربه اینکه دستورالعمل پرداخت الکترونیکی وجوه دردفاتر که از طرف ریاست سازمان ثبت اسناد صادر گردیده بعضا با سئوالات مکرر همکاران مواجه و ابهام موجود در بعضی از مواد آن موجب برداشتها  رویه های متفاوت گردیده بود لذا جامعه سردفتران یزد در اول آذرماه 89 دستورالعمل نحوه پرداختها را در بخشهای مختلف آن بصورت نظر مشورتی صادر نمود که عزیزان میتوانند آن را دانلود نمایند