سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند تو هم باور نمیکنی پس ابلاغ بگیر و بیا

نظر با اینکه در خصوص احراز هویت و اخذ معرف و معتمد و تداخل این دو بین همکاران رویه های متفاوتی اتخاذ میشود مقاله حاضر به قلم جناب حسینی نیک سردفتر محترم 41 و عضو هیئت مدیره جامعه یزد میتواند بعنوان کاربردی در دفاتر مفید باشد لطفا"برای دانلود اینجا کلیک فرمائید