سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند تو هم باور نمیکنی پس ابلاغ بگیر و بیا

همکاران ارجمند

همانگونه که کم و بیش استحضار دارید نشست بعدی کانونها و جوامع استانی قرار است روز پنجشنبه 13 تیرماه در قزوین برگزار شود و دستور جلسه تهیه پیش نویس آئین نامه بیمه و بازنشستگی و امور رفاهی است

گرچه بیشترین درخواست و گلایه سران دفاتر و دفتریاران مربوط به بیمه و درمان بوده و هست و این نوع بیمه را عموما مطابق با شان و منزلت خانواده بزرگ سردفتری نمیدانند ولی متاسفانه نزدیک به یکماه است حقیر طی پیام کوتاهی از قریب به 110 سردفتر در استان درخواست ارائه نظرات از طریق سامانه پیام کوتاه و یا پست الکترونیکی نموده ام ولی تاکنون دونفر آنهم تلفنی اظهارنظری کوتاه داشته اند که موجب تعجب و تحیر گردید

مناسب دانستم در اینجا موضوع را مطرح تا اگر عزیزان نظر خاصی در مورد آئین نامه بیمه و بازنشستگی و چگونگی امکان واگذاری آن به استانها و تمرکز زدائی دارند بصورت کامنت یا ایمیل مطرح تا چنانچه از استان یزد نمایندگانی در این نشست حضور یافتند آنها را جمع بندی و ارائه نمایند

استدعای حقیر این است همکاران محترم با عنایت به مواد 10 و11 و 56 و57 و58 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی ارائه طریق فرمایند تا امکان حصول به نتیجه باشد زیرا با عنایت به مقررات فعلی و بسته بودن دست کانون در سرمایه گذاری و تولید سود نمیتوانیم به دنبال مدینه فاضله باشیم

تا اصلاح قانون و رفع نقایص از مقررات فعلی مرتبط و رسیدن به حقوق مطابق با شان دفاتر لازم است با تحلیل منطقی از مقررات فعلی راهکارهای عملی را استخراج و بیمه و درمان و امور رفاهی را از این حالت که به هیچ وجه زیبنده حرفه کتابت نیست خارج نمائیم

برای تسهیل در امر و اطلاع از مقررات مربوطه مواد قانونی و آئین نامه بیمه و بازنشستگی با آخرین اصلاحات اعمال شده ذیلا"تقدیم میگردد

شماره 15495/81/1 16/8/1381
بدینوسیله تصویر آئین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران ودفتر یاران که با پیشنهاد ریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور که در18 ماده و12 تبصره در تاریخ 12/8/1381 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده جهت انتشار در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. رئیس نهاد قوه قضائیه - محمود شیرج
این  آئین نامه با اصلاحات موضوع پیشنهاد نامه شماره 20332/1 مورخ 17/5/1386  میباشد


فصل اول - تعاریف
ماده 1 - اصلاحات بکار فته در این آئین نامه بشرح زیر است :
الف : حساب بیمه برای انجام امور زیر:
1 - بیمه بازنشستگی ، از کارافتادگی ، بیمه عمر و حوادث ، سر دفتران و دفتریاران اسناد رسمی و مستمری ، مستمری بگیران .
2 - امور رفاهی ودرمانی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان ومستمری بگیران حسابی به نام حساب بیمه توسط کانون در بانک ملی ایران افتتاح شده یا خواهد شد. کلیه وجوه حاصل از ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم. مصوب سال 1345 و ماده واحده مصوب 11/2/1367 و ماده واحده 28/2/1373 که به بیمه سردفتران و دفتریاران تخصیص یافته به این حساب واریز شده یا خواهد شد.
ج - کانون : منظور از کانون ، کانون سردفتران و دفتریاران موضوع ماده 68 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 است .
د - منظور از دفتریار، دفتر یار اول است .

فصل دوم : تکالیف دفاتر اسناد رسمی
ماده 2 - با توجه به بند یک ماده واحده مصوب 28/2/1373 مجلس شورای اسلامی سردفتران دفاتر اسناد رسمی مکلفند ده درصد از حق التحریر دریافتی هر ماه را به حساب تعیین شده واریز نموده و فتوکپی فیش پرداختی را ضمن اعلام کتبی جمع حق التحریر ماخوذه همان ماه تا دهم ماه بعد به کانون ارسال دارند عدم انجام وظیفه مذکور تخلف انتظامی محسوب می گردد.

فصل سوم - حق بازنشستگی
ماده 3 - حق بیمه بازنشستگی عبارت است از مبلغی که سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی پس از احراز شرایط بازنشستگی و بازنشسته شدن در حدود قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و این آئین نامه استحقاق دریافت آن را خواهند داشت .
تبصره 1 - سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مکلفند حداقل شش ماه قبل از فرا رسیدن موعد بازنشستگی الزامی ، مراتب را جهت انجام مقدمات لازم کتبا" به سازمان ثبت اعلام نمایند.
تبصره 2 - سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ضمن صدور حکم ، موضوع بازنشستگی آئین‌نامه اصلاحی برخی از مواد آئین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب 12/8/1381    شماره6000/86/1  یا استعفاء « یا از کار افتادگی» یا انفصال دائم یا سلب صلاحیت واعلام فوت سردفتر یا دفتریار، مدت اشتغال آنان را نیز به کانون اعلام می نماید.
ضمنا" یک نسخه از حکم صادره به دارائی مربوطه فرستاده خواهد شد تا بدهی مسلم سردفتر یا دفتریاران را ظرف مدت سه ماه ضمن ارسال صورتمجلس رسیدگی به کانون ارسال و اعلام دارد.
تبصره 3 - صورتجلسه رسیدگی به امور مالی اشخاص مذکور در تبصره ( 2 ) با تعیین میزان بدهی مسلم آنان همراه به صورتمجلس تحویل و تحول ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به کانون ارسال می گردد.
تبصره 4 - صدور حکم برقراری حق بیمه بازنشستگی سردفتران ودفتر یاران « همچنین مستمـری بازمـاندگان منوط است به پرداخت کلیه بدهیهای مسلم سردفترو دفتریار در دوران عملکرد که به مقتضای شغل و وظایف قانونی محوله بدهکار گردیده اند در صورت عدم اعلام بدهی ظرف مهلت مذکور در تبصره های فوق ، کانون نسبت به صدور ابلاغ برقراری حق بیمه بازنشستگی اقدام خواهد نمود. « همچنین کانون موظف است قبل از ارائه مفاصا حساب‌های فوق، معادل پنجاه درصد از مستمری بازماندگان را حداکثر تا یک سال به ورثه تحت تکفل سردفتر و یا دفتریار اول متوفی طبق مقررات پرداخت نماید».


ماده 4 - سردفتران و دفتریارانی که به سن قانونی بازنشستگی می رسند الزاما" بازنشسته خواهند شد ولواینکه تحت تعقیب انتظامی یا کیفری و یا تحمل مجازات یا در حال تعلیق و یا انفصال موقت باشند.


تبصره 1 - در مواردی که سردفتر و یا دفتر یار اول مستعفی یا برابر مقررات برکنار یا به حکم دادگاه به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم شده یا بشوند مشروط به اینکه سابقه اشتغال آنان ده سال و بیشتر باشد از نظر سابقه خدمت واستفاده از حق بیمه بازنشستگی نسبت به مدت اشتغال استحقاق دریافت حق بیمه بازنشستگی را « از تاریخ 12/8/1381» دارند.
تبصره 2 - چنانچه سابقه اشتغال سردفتران و دفتریاران موضوع تبصره ( 1 ) کمتر از ده سال باشد،25% از حق بیمه پرداختی دفترخانه تحت تصدی در مدت اشتغال هر یک محاسبه و مقطوعا" به سردفتر یا دفتریار پرداخت خواهد شد. پرداخت وجه موضوع این تبصره موکول به انجام تحویل و تحول وارائه مفاصا حساب مالی ومالیاتی است .

تبصره 3: « سردفتر و یا دفتریار اول متقاضی انتقال سابقه خدمت پیشین خود به کانون سردفتران و دفتریاران برای احتساب سن بازنشستگی (موضوع ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 مجلس شورای اسلامی) بدون امکان محاسبه و انتقال حق بیمه پرداختی از صندوق قبلی به صندوق بیمه و بازنشستگی کانون، می‌تواند از مزایای حقوق بازنشستگی کانون به نسبت مدت سنوات حق بیمه پرداختی به صندوق کانون و فقط به منظور اعمال هر یک از مواد 10 یا 11 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 استفاده نماید.


ماده 5 - هرگاه سردفتر یا دفتریار علیل و یا به علت حادثه ای ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند بدون شرط سن از ادامه اشتغال معاف خواهد شد.
تشخیص این امور به عهده هیاتی متشکل از نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وکانون و سازمان پزشکی قانونی در مرکزخواهد بود، چنانچه سابقه خدمت سردفتر و یا دفتریار مذکور کمتر ازده سال باشد، حق بیمه بازنشستگی بر مبنای ده سال محاسبه و پرداخت می شود و چنانچه سابقه خدمت آنان بیش از ده سال و کمتر از15 سال باشد ، حق بیمه بازنشستگی بر مبنای 15 سال تمام محاسبه و پرداخت می شود و نسبت به بیش از15 سال تمام ، طبق روال عادی و به نسبت مدت اشتغال محاسبه و پرداخت می گردد.  « مدت اسارت آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت اشتغال داشته و یا بعد از اسارت شاغل گردیده، به عنوان سابقه اشتغال تلقی می‌گردد»
تبصره - عائله تحت تکفل سردفتر و دفتریار موضوع این ماده و نیز عائله تحت تکفل سردفتر ودفتریار شاغلی که قبل از رسیدن به سوابق خدمتی فوق فوت شوند، از مزایای ان ماده استفاده خواهند کرد.
ماه 6 - از اول سال 1381 به هر سردفتر بازنشسته در صورت 30 سال سابقه خدمت و بیشتر ماهیانه دو میلیون و پانصد هزار ریال حق بیمه بازنشستگی پرداخت خواهد شد این مبلغ با توجه به موجودی حساب بیمه و افزایش هزینه زندگی هر سال با پیشنهاد کانون و تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور قابل تعدیل است .
تبصره 1 - حق بیمه بازنشستگی ماهانه دفتر یار معادل 80% ( هشتاد درصد ) حق بیمه بازنشستگی سردفتر مطابق این آئین نامه خواهد بود.
تبصره 2 - توقیف حق بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران و مستمری بگیران سردفتران و دفتریاران متوفی در قبال مطالبات مسلم دولت یا محکومیت مدنی و یا عناوینی از این قبیل مطابق مقررات عمومی است .
ماده 7 - سردفتران و دفتریارانی که بعد از تصویب قانون مالیاتهای مستقیم. مصوب 28 اسفند 1345 اشتغال داشته اند یا احراز شرایط مقرر در این آئین نامه از حق بیمه بازنشستگی استفاده خواهند کرد.
ماده 8 - از تاریخ تصویب این آئین نامه حق بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران متوفی ( اعم از شاغل یا بازنشسته ) که مشمول دریافت حق مزبور برابر مقررات بوده اند به عائله تحت تکفل قانونی آنان ( فرزندان - همسر - پدر - مادر و نوادگانی که پدر و مادر آ;ن فوت شده وتحت تکفل سردفتر و دفتریار بوده اند ) به نسبت مدت اشتغال و به تساوی ، به عنوان مستمری پرداخت خواهدشد.
ماده 9 - استحقاق ورثه سردفتر و دفتریار متوفی به دریافت مبالغ موضوع ماه فوق در مورد فرزندان ونوادگان ذکور تا زمانی است که به سن بیست ودو سال تمام خورشیدی نرسیده اند و یامشغول تحصیل در یکی از دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی رسمی هستند مشروط به اینکه سن آنان از 27 سال تمام خورشیدی تجاوز نکرده باشد و همچنین در مورد پدر و مادر استحقاق دریافت این وجوه منوط است به اینکه تحت تکفل متوفی بوده باشند. استخدام هر یک از عائله تحت تکفل در هر یک از سازمانهای دولتی و یاموسسات عمومی موجب قطع مستمری او خواهد شد. فرزندان نوادگان اناث که درزمان حیات سردفتر و دفتر یار شوهر اختیار کرده و پس از مطلقه شدن و یا قوت شوهر محددا" تحت تکفل سردفتر و دفتریار قرار گرفته اند مشمول دریافت مستمری خواهد بود. دریافت حقوق بازنشستگی ومستمری از مراجع دولتی و غیر دولتی مانع استفاده از مستمری موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره 1 - زوجه سردفتر یا دفتریار متوفی چنانچه شاغل یا باز نشسته مراجع دیگر نیز باشد مشمول دریافت مستمری موضوع این ماده می باشد.
تبصره 2 - فرزندان و نیز نوادگان ذکور سردفتر یا دفتریاری که در زمان فوت آنان دچار عوارض روحی روانی و جسمی بوده و یا در زمان مستمری بگیری دچار این عوارض شوند نیز تا زمان افاقه مشمول دریافت مستمری خواهند بود.

ماده 10 - کانون مکلف است از تاریخ ابلاغ این آئین نامه وضعیت کلیه سردفتران و دفتریاران مشمول و بازماندگان سردفتران ودفتر یاران متوفی را بر اساس مقررات این آئین نامه تطبیق داده وابلاغ جدید برقراری حق بیمه بازنشستگی و یا مستمری برای آنان صادروبه موقع اجراو بگذارند.
ماده 11 - سردفتران و دفتریاران در سمتی که شاغل هستند طبق مقررات این آئین نامه بازنشسته خواهند شد مدت اشتغال در دفتر یاری اول برای سنوات بازنشستگی در سردفتری جزو سابقه خدمت آنان محسوب خواهد شد.
ماده 12 - کانون موظف است براساس دستورالعملی که سازمان ثبت تهیه و تصویب خواهد کرد به دفتریارانی که به علت انفصال سردفتر و یا تعطیلی دفترخانه به هر علت بیکار می شوند حداکثر تا دوسال مبلغی متناسب با معیشت آنان به عنوان کمک هزینه ماهیانه ازمحل حساب بیمه پرداخت نماید.

فصل چهارم - امور مالی
ماده 13 - کانون موظف است حساب پرداختی هر دفتر اسناد رسمی را بابت حق بیمه های پرداختی آن دفترخانه جداگانه نگاهداری نماید و برای نگاهداری حساب درآمد و مصارف بیمه بازنشستگی دفاتر لازمه را تنظیم کند و پرداختهائی که از این محل خواهد شد باید مستند به اسناد و مدارک مثبته باشد و اسناد و مدارک مربوطه را مرتبا" ضبط و بایگانی حسابها را به نحوی تنظیم نماید که در هر موقع قابل بررسی و رسیدگی باشد.


ماده 14 - کانون مکلف است از محل حساب بیمه « کلیه سردفتران و دفتریاران مشمول این آئین‌نامه» و عائله تحت تکفل آنها و نیز ورثه واجد شرایط سردفتران و دفتریاران متوفی را بیمه درمانی ( اصلی و تکمیلی ) نموده ودر صورت اقتضاء با تصویب رئیس سازمان ثبت نسبت به سایر بیمه های موضوع فراز یک بند الف ماده یک این آئین نامه اقدام نماید.
ماده 15 - کانون مکلف است برای تامین خدمات مذکور در ماده فوق با شرکتهای بیمه و یا مراکز درمانی مجاز و پزشکان سراسر کشور قرارداد لازمه را تنظیم یا به طریق متقضی اقدام و هزینه آن رااز محل حساب فوق پرداخت نماید.

ماده 16 - کانون مکلف است حداکثر تا پایان دی ماه هر سال حق بیمه بازنشستگی بازنشستگان ومستمری بازماندگان وهزینه های درمانی و بیمه های تکمیلی ،بیمه عمر و حوادث را برای سال آینده پیش بینی و تعیین و تنظیم و ضمن بودجه سالانه به سازمان ثبت ارسال نماید رئیس سازمان ثبت در صورت بلااشکال بودن حداکثر تا پایان سال آن را تصویب و جهت اجراء ابلاغ خواهد نمود.
ماده 17 - رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور برای اداره محاسبات دریافت و پرداخت وجوه بیمه بازنشستگی و نظارت مستمر بر عملیات حساب بیمه ، شخص مطلعی را بعنوان مدیر داخلی برای مدت دو سال منصوب تا تحت نظر هیات مدیره کانون انجام وظیفه نماید. انتخاب مجدد و تغییر او در مدت مذکور بلااشکال است . مدیر منتخب مکلف است گزارش سالانه عملیات را که به تایید یک موسسه حسابرسی رسمی رسیده باشد حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به رئیس سازمان ثبتاسناد واملاک کشور تسلیم نماید.
حق الزحمه مدیر منتخب داخلی توسط هیات مدیره کانون تعیین و پرداخت خواهد شد.
ماده 18 - با تصویب این آئین نامه ، آئین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی. مصوب 24/9/1373 و اصلاحیه های بعدی آن و سایر مقررات مغایر ملغی می گردد.

 

موادی از قانون دفاتر و اصلاحات مربوطه :

ماده 10: پس ا زتصویب این قانون هر یک از سر دفتران ودفتر یاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت  اعم از متوالی یامتناوب (اعم از سردفتری ودفتریاری اول ) باشد می تواند  تقاضای باز نشستگی کند  نحوه استفاده این اشخاص از مزایای باز نشستگی بموجب آیین نامه  موضوع ماده  68 این قانون  تعیین خواهدشد 

ماده 11: سردفتران ودفتر یاران اول پس ار رسیدن بسن 65 سال تمام براساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شدملاک تشخیص سن  شناسنامه ای است که دربدو اشتغال به کار ارائه شده است

تبصره) سردفتران ودفتر یاران اول که درتاریخ تصویب این قانون بکار اشتعال دارندمی توانند تاسن 70 سال  تمام بکارادامه دهند       

ماده 54: میزان  حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود  که باید هر چهار سال یکبار  مورد بررسی مجدد  قرار گیرد  درصورت اقتضا دران تجدید نظر شود  بیست درصد ازحق  تحریر دریافتی  توسط سردفتر  بدفتر یار اول پرداخت می شود.

ماده55: سردفتران مکلفند وجوه مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی ودفتریاران موضوع ماده 165قانون مالیاتهای مستقیم را برای اجرای مواد 10و11 این قانون با رعایت مفاد ماده 52 به حساب کانون سردفتران تهران واریز نمایند .   (لغو شده)

قانون‌ اصلاح‌ پاره‌ای‌ از مواد قانون‌ دفاتر اسناد رسمی‌ و کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ مصوب‌ 25/4/1354 مندرج  در «روزنامه‌ رسمی‌ 13764 ـ 24/3/1371»

ماده‌ 1 ـ بند 7 ماده‌ 66 قانون‌ دفاتر اسناد رسمی‌ و کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ مصوب‌ 25/4/1354 حذف‌ و کلیه‌ کارکنان‌ دفاتر اسناد رسمی‌ مشمول‌قانون‌ کار می‌گردند.

ماده‌ 2 ـ لایحه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی‌ و نحوه‌ تقسیم‌ آن‌ مصوب‌ 3/3/1359 شورای‌ انقلاب‌ در خصوص‌ کمک‌ به‌ کارکنان‌ دفاتراسناد رسمی‌ لغو می‌گردد.

ماده‌ 3 ـ پانزده‌ درصد از حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی‌ هر ماهه‌ به‌ عنوان‌ پاداش‌ به‌ کارکنان‌ دفاتر اسناد رسمی‌ پرداخت‌ می‌گردد.

تبصره‌ ـ آیین‌نامه‌ نحوه‌ توزیع‌ پاداش‌ به‌ کارکنان‌ توسط‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور تهیه‌ و به‌ تصویب‌ ریاست‌ قوه‌ قضاییه‌ خواهد رسید

 

ماده واحده نحوه توزیع حق التحریر مصوب اردیبهشت 1373 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354 به شرح زیر پرداخت خواهد شد:
1 - به منظور تامین وجوه لازم جهت اجرای مواد 10، 11، 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و ازکارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفترداران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. نحوه پرداخت و بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
2 - پانزده درصد از حق التحریر مصوب توسط سردفتر به دفتریار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد.
3 - قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران مصوب 3/3/1371 به قوت خود باقی است .
4 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود.
8قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/3/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

 

رأی هیأت عمومی
مطابق بند یک ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد 10 ، 11 ، 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند . نحوه پرداخت و بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط به موجب آیین‎نامه‎ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید . نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه نظارت و کنترل دفاتر اسناد رسمی و تصویب مقررات مربوط به رفاه و تمشیت امور سردفتران و دفتریاران از حیث بیمه و خدمات درمانی و بازنشستگی و مستمری از کار افتادگی به ویژه اینکه حکم مقنن در باب نحوه پرداخت و بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط مفهم جواز تعیین تکلیف نسبت به امور مزبور از جمله تعیین میزان و ارقام مربوط به مسائل فوق‎الذکر است ، بنابراین مواد 6 و 16 و 17 آیین‎نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی که مورد اعتراض واقع شده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه قضائیه در وضع مقررات مزبور نمی‎باشد . /هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

ماده 56: کانون سردفتران  تهران مکلف است  موجودی حساب حق بیمه سردفتران ودفتر یاران  را طبق ایین نامه   مربوط به مصرف خریدار اوراق قرضه  یااسناد خزانه رساند ویا دربانک ملی حساب سپرده ثابت بگذارد  واز سود ان اقدام به تشکیل  صندوق تعاون کند  نحوه خرید ونگهداری اوراق قرضه  واسناد خزانه طبق  ایین نامه خواهد بود  ایین نامه اجرایی این ماده را  وزارت دادگستری ووزارت  امور اقتصادی  ودارایی تصویب خواهد کرد

ماده 57: از تاریخ اجرای ا ین قانون به منطور  کمکهای ضروری یادادن وام  به سردفتران وکارکنان  دفاتر اسناد رسمی صندوقی بنام صندوق تعاون  سردفتران  ودفتر یاران  تحت نظر کانون  سردفتران مرکز تشخیص می گردد آیین نامه اجری این ماده  را وزارت  دادگستری  تصویب خواهد کرد

ماده 58: وزارت دادگستری  درتهران  وسایر مرا کز استان باتوجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی  وسایر مقتضیات محلی کانون سردفتران ودفتر یاران را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد  کانون دارای شخصیت حقوقی  واستقلال مالی است واز نظر نطامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود 

 

ماده  67 : تازمانی که در استانی  کانون سردفتران  تشکیل نشده باشد  امور مربوط به دفاتر  اسناد رسمی  ان استان بعهده  کانون نزدیکترین  استان می باشد

ماده 68: کانون سردفترا ن تهران  مکلف است  کلیه سردفتران  ودفتر یاران  را از محل وجوه موضوع ماده 55  این قانون  برابر ایین نامه مصوب بیمه کند  وجوه دریافتی  سردفتران  ودفتر یاران  وباز ماندگان انها  از لحاظ معافیت  مشمول مقررات  ماده 95 قانون مالیاتهای  مستقیم  مصوب سال 1345 خواهد بود