سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

آئين نامه پيشنهادی در رابطه با قانون تسهيل تنظيم اسناد
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱۱/۱ 

آئین نامه پیشنهادی قانون تسهیل تنظیم اسنا د

ماده1 - دفاتر اسناد رسمی موظفند قبل از انجام معامله نسبت به عين املاك واراضي داخل يا خارج از محدوده نسبت به مالكيت بلامعارض آن اعم از املاک ثبت شده و نشده از ثبت محل وقوع  ملك استعلام نمايند 

ماده2- واحدهای ثبتی مکلفند با برررسی پرونده ثبتی  ویا دفتر املاک حسب مورد وتطبیق مشخصات اعلامی دفاتر با پرونده با دفتر املاک در صورت تطابق، مالکیت  بلامعارض و مشخصات کامل ملک شامل شماره پلاک فرعی و اصلی و بخش وصفحه و دفتر و عدم بازداشت وبند (ز) را حداکثر ظرف 24 ساعت  به دفترخانه مربوطه اعلام  نمایند. 

 تبصره : در خصوص انتقال اجرائی توسط اجرای دادگستری یا ثبت نیز تکلیف فوق جاری است 

ماده3 - مدت اعتبار پاسخ استعلام ثبتی در حوزه ثبتی دوماه  ودر خارج از حوزه ثبتی 3ماه  خواهد بود 

 ماده4- هرگونه بازداشت یا ابطال سند به درخواست مراجع ذیصلاح نسبت به املاکی که پاسخ استعلام آن به دفاتر اسناد رسمی ارسال شده در مهلت اعتبار آن بدون اخذ گواهی عدم انجام معامله نسبت به آن ، از دفترخانه مربوطه ممنوع میباشد.

 ماده5 - از تاریخ اجری این آئین نامه  تکلیف واحدهای ثبتی در ارسال بخشنامه های املاک بازداشتی والمثنی به دفاتر اسناد رسمی وهمچنین تکلیف دفاتر به داشتن دفتر بازداشتی والمثنی لغو وساقط میگردد. 

 ماده6- برای تنظیم اسناد انتقال منافع املاک واراضی داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها ونیز سایر اموال منقول وحقوق وامتیازات  از هرقبیل باستثناء  ماشین چاپ موضوع ماده 5 قانون تسهیل نیاز به اخذ هیچگونه گواهی واستعلام از  مراجع نمی باشد

 ماده7- با توجه به ماده8  قانون تسهیل ولغو تکلیف مندرج در تبصره ماده 74 قانون شهرداریها ، گواهی پایان کار با عدم خلاف  موضوع بند الف ماده یک  قانون تسهیل تنظیم اسناد در طول سال صدور آن دارای اعتبار لازم بوده  ونیز اسناد انتقال رسمی قبلی تا پایان سال به عنوان گواهی عدم خلاف ومفاصا حساب عوارض تلقی میگردد . 

تبصره: ارائه قبوض عوارض نوسازی وسطح شهر از طرف متعاملین بعنوان مفاصا حساب تلقی میگردد 

ماده8- در تنظیم اسناد اراضی فاقد مستحدثات  داخل محدوده شهرها بجز ملاحظه سند مالکیت واخذ استعلام مالکیت از ثبت اسناد بشرح ماده یک ، نیاز به استعلام از سایر مراجع ندارد . 

 ماده9- تنظیم اسناد انتقال عین املاک واراضی خارج از محدوده با رعایت بند ب ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد واخذ استعلام  ثبتی  انجام ونیاز به اخذ پایانکار یا عدم خلاف ویا هرگونه مجوز وگواهی از سایر مراجع  ندارد.

 ماده10- در تنظیم اسناد انتقال عین املاک واراضی اعم از داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها  ارائه مفاصا حساب دارائی وتامین اجتماعی  موضوع بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد از طرف متعاملین کافی ونیازی به استعلام  از طرف دفاتر اسناد رسمی ندارد. 

 تبصره یک : در صورت تقاضای متعاملین دفاتر اسناد رسمی نیز میتوانند از مراجع مذکور استعلام نمایند.

تبصره دو: ارائه گواهی وتسلیم تقاضا  یا تحویل استعلام دفترخانه به مراجع  ذیربط از طرف متعاملین واعلام آن مبنی بر عدم صدور مفاصاحساب بشرط انقضای مدت 20 روز مقرر در تبصره ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد برای دفاتر ملاک عمل بوده  و سند مربوطه با شرایط  مقرر در قانون مزبور تنظیم خواهد شد.

ماده11- انتقال گیرنده میتواند با  توافق انتقال دهنده بدون اخذ مفاصا حساب مالیاتی  وتامین اجتماعی با قبول مراتب در سند تنظیمی معامله نماید که  در اینصورت در سند تنظیمی میبایست تعهد متعاملین وشرایط مندرج در  ماده 1 وماده 2 قانون تسهیل قید گردد.

 ماده12- در صورتیکه گواهیهای موضوع بند ج ماده یک دارای ابهام باشد یا روشن ومستدل نباشد متعاملین میتوانند آن را جهت رفع  ابهام به مراجع  یاد شده ارائه و نسبت به اصلاح آن  اقدام و یا با قبول آثار وتبعات ناشی از آن در سند تنظیمی معامله را  انجام دهند

 ماده 13- برای تنظیم اسناد اتومبیل بجر تاییدیه نقل وانتقال ویا گواهی صادره از راهنمایی ورانندگی ومراکز تعویض پلاک نیازی به هیچگونه استعلام از هیچ مرجعی نمیباشد.

 ماده14- در تنظیم اسنادی مانند وصیت ، وقف وتقسیم نامه وسایر اسناد غیر ناقله وهمچنین اقاله اسناد از هرقبیل نیاز به گواهی پایانکار و یا عدم خلاف با گواهی از مراجع نخواهد بود 

 تبصره : استعلام مالکیت بشرح ماده یک این آئین نامه  ضروری است 

ماده 14: سردفتران در چهارچوب مقررات قانون تسهیل تنظیم اسناد و این آئین نامه مسئول صحت اسناد تنظیمی خواهند بود 

 ماده 15: دفاتر اسناد رسمی میتوانند با استعلام از شرکت مخابرات نسبت به تنظیم اسناد انتقال تلفنهای ثابت یا همراه و اعتباری و سایر عناوین مشابه اقدام نمایند و اعتبار پاسخ استعلام مخابرات یک روز میباشد مگر اینکه شکت مخابرات در پاسخ استعلامها مدت اعتبار بیشتری تعیین  نموده باشد 

 تبصره1 : درصورت ارائه  مدارک مسجل و اسناد رسمی قبلی تلفن توسط متعاملین ، دفاتر اسناد رسمی میتوانند بدون اخذ استعلام از شرکت مخابرات با قبول مسئولیت از طرف متعاملین وتعهد پرداخت بدهی از طرف انتقال گیرنده نسبت به تنظیم سند اقدام نمایند.

تبصره2: تنظیم اسناد وکالت فروش تلفنهای ثابت و همراه و اعتباری و عناوین مشابه  نیاز به مجوز و اخذ گواهی از شرکت مخابرات نخواهد داشت

ماده16: دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال ماشینهای چاپ ، لیتوگرافی ، وصحافی شناسنامه مالکیت وموافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ و پس از انتقال مراتب را در شناسنامه مالکیت مربوطه قید نمایند

 تبصره: تا زمان تهیه شناسنامه توسط وزارت مذکور و سازمان ثبت اخذ شناسنامه ضروری نخواهد بود

ماده17: انتقال بلاعوض هرنوع  حقوق عینی و دینی واموال بطور کلی به دولت و شهرداریها نیاز به اخذ مجوز از هیچ مرجعی ندارد

 تبصره : چنانچه مورد انتقال ماده فوق املاک باشد استعلام ثبتی موضوع ماده یک این آئین نامه ضروری است 

ماده18- سایر تکالیف دفاتر در مقررات وقوانین وبخشنامه ها در رابطه با هر گونه استعلام از ادارات وارگانها جهت انجام معامله بجز موارد مندرج در قانون تسهیل تنظیم اسناد طبق ماده8  قانون مذکور لغو و ساقط میباشد

  سردفتر اسناد رسمی شماره  25 یزد                                سردفتر اسناد رسمی  شماره 3 یزد

 سیدعلی اصغر میروکیلی                                              سیدعلیرضا طباطبائی بافقی

کلمات کليدي: