سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

گنج پنهان
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۱۱ 

تصمیم گرفتم نقشه گنجی که پیشینیان در سالهای ١٣١٠ برای ما سردفتران وبه خصوص دفتریاران در دل قانون ثبت برایمان به ودیعه گذاشته اند تا روز مبادا دستمان پیش هر کس و نامس دراز نشود در اینجا نشان دهم تا همکاران اگر خواستند حسب السهم از این گنج بهره مند شوند بدون نیاز به دستگاه گنج یاب به آن دسترسی پیدا کنند و ما را از دعای خیر فراموش ننمایند:

ماده ٨٩ قانون ثبت مصوب ١٣١٠ و اصلاحات بعدی : از درآمد حاصل از حق الثبت ، صاحبان دفاتر ودفتریارهابه ترتیب زیر سهم خواهند برد تا ششصد ریال درماه نصف ، از ششصدویک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم ، از چهارهزار ویک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهارهزار ریال یک دهم ، از ده هزار ویک ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم

ماده ۵٣ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ١٣۵۴: از درآمد حاصل از حق الثبت ، صاحبان دفاتر ودفتریارهابه ترتیب زیر سهم خواهند برد - تا ششصد ریال درماه نصف ، از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم ، از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهارهزار ریال یک دهم ، از ده هزار ویک ریال تا پنجاه  هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم از مبالغ فوق به سردفتر و دفتریار و کمک اعاشه کارکنان دفاتر وبرابر آئین نامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت (همینجا از کارکنان محترم که در این گنج نهان سهیم بودند ودر صدر از آنان نامی برده نشد پوزش میطلبم )

ماده ٣١ آئین نامه قانون دفاتر ۵۴ مصوب ١٧/١٠/١٣۵۴ : سهمیه دفتریار از محل درآمد حق الثبت تا ششصد ریال تمام آن و از ششصد ریال تا بیست هزار ریال دوسوم درآمد مزبور میباشد و بقیه سهم سردفتر خواهد بود ودرآمد بیش از بیست هزار ریال در اختیار سردفتر میباشد تا به ترتیبی که مقتضی میداند بر اساس لیستی که تنظیم میکند برای کمک و اعاشه به کارکنان دفترخانه پرداخت نماید (چه احترامی به سردفتر گذاشته اند عبارت زیبای تا به ترتیبی که مقتضی بداند.... میدانید چرا؟ چون چیزی برای تقسیم نمیماند میگوئید نه خودتان ببینید)

تا ۶٠٠ ریال درماه نصف = ٣٠٠ ریال                                                                        از۶٠١تا ۴٠٠٠ ریال نسبت به تفاوت یکپنجم   = ۶٨٠  ریال                                          از ۴٠٠١ تا ١٠٠٠٠ ریال نسبت به تفاوت یک دهم = ۶٠٠ ریال                                      از ١٠٠٠١ تا ۵٠٠٠٠ ریال نسبت به تفاوت یک بیستم = ٢٠٠٠ ریال                                جمع کل ٣۵٨٠ ریال

دیدید به ٢٠٠٠٠ ریال هم نرسید !!!!!!!!!!!!!!


کلمات کليدي: طنزمایه ها