سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

قراردادهای داخلی بانکها و اسناد رهنی
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢ 

دربسیاری از قراردادهای تسهیلات رهنی بانکها شماره قرارداد داخلی ذکر میشود که متاسفانه بعضا"مبهم و بدون ذکر مبلغ آن بدهکار و راهن با قبول بدهی آن قرارداد ، قبول مینمایند که ذمه آنها در قبال آن نیز مشغول است

متاسفانه اکثر همکاران محترم یا متن اسناد را خود قرائت نمینمایند یا به سادگی از کنار آن میگذرند و یا بلحاظ جلوگیری از سند گریزی از خیر یا شر آن میگذرند و بدون توجه به عواقب آن اسناد بانکی را تنظیم مینمایند در حالیکه با انعکاس آن و پافشاری در اجرای قانون میتواند این نقص را رفع نماید همانگونه که در مواردی اختلاف بین دفتر و اداره حقوقی بانکها به کانون سردفتران ارجاع و کانون نیز بر این قضیه مصر و ادارات حقوقی ملزم به پذیرش آن گردیده اند

از آنجا که تسجیل اسناد عادی ضمن سند رسمی مغایر با قانون است و از طرفی با ذکر قرارداد داخلی بدون مبلغ معین و بدون مشروط نمودن آن به حد سقف مندرج در سند تنظیمی در آینده و در زمان صدور اجرائیه سند را دچار مشکل و به تبع آن سردفتر نیز گرفتار خواهد آمد لذا پیشنهاد میگردد مطالبات بانک نسبت به قراردادهای داخلی را با قید حداکثر تا میزان مندرج در ماده ... نمائید تا هم حقوق دولتی محفوظ و هم اسناد از حیث اجرا و مشکلات بعدی مصون بماند


کلمات کليدي: