سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

چه بايد کرد ؟
ساعت ٦:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٤/۳٠ 

بلاخره بايد به اين دور باطل خاتمه داد . اگر قرار باشد سازمان ثبت حمايت خود را موکول به اطمينان از روند صحيح دفاتر نسبت به کار نمايد و دفاتر پاک سازی خود را موکول به ايجاد روش حمايتی و اعتماد سازمان نمايد اين دور ادامه خواهد يافت و نتيجه ای حاصل نخواهد شد لذا با توجه به اينکه تعداد سران دفاتری که کارشان در مجرای صحيح و منطبق با قانون و مقررات و دستورالعملهاست در اين مملکت کم نيست و اکثريت قريب به اتفاق دفاتر کشور از اخلاص و صداقت کاری برخوردار و فقط با مختصر اصلاحاتی در مقررات جاری ميتوان آنان را در مجرای صحيح به انجام وظايفشان اميدوار و مطمئن ساخت پيشنهاد ميشود قبل از فوت وقت و گسترش نابسامانی علاج واقعه قبل از وقوع نمود :


الف: هرچه سريع تر صدور ابلاغ جديد و افزايش تعداد دفاتر را متوقف کرد


برخلاف آنچه متصديان امر تصور ميکردند افزايش بی رويه دفاتر در سطح کشور نه قادر به ايجاد اشتغال نمود و نه دايره تخلفات را محدود کرد زيرا صدور ابلاغ منهای تجربه و اصلاح مقررات هرگاز کارساز نبوده و دفاتر جديد التاسيس با وضعيت کاری فعلی و رکود بازار بدون هيچگونه تجربه کاری اولين اقدامشان تامين بدهيهای سنگين تاسيس دفتر خواهد بود که عامل موثری در ارتکاب تخلف و ناديده گرفتن مقررات جزئا و بر اثر تکرار بطور کلی خواهد بود از آنجا که سران دفاتر جديد با کار دفتر و مسائل عملی آن که هيچ سنخيتی با معلومات تئوريشان ندارد آشنائی کافی ندارند در بدو شروع کار از کارمندان باتجربه ساير دفاتر استفاده و بخاطر عدم درگيری با ادارات کار و بيمه و غيره از استخدام افراد بجز فاميل و دانشجو و بازنشسته خودداری ميورزند و مهمترين هدف سازمان که ايجاد اشتغال بود ناکام مانده است و دفاتر قديمی نيز که سعی در کار درست و منطبق با مقررات داشتند بعلت غل و غش در کار بعض از دفاتر جديد و ايجاد تبليغات کاذب و رواج عدم صداقت و جلوگيری از متلاشی شدن شيرازه کار و تامين معيشت خويش ناگزير به کوتاه آمدن از مواضع محکم پيشين خود ولو مختصر ميگردند و خود ميدانيد که تکرار عمل قبح آن را خواهد برد و بنا وقتی بنيانش اندکی سست گردد به مرور زمان با اندکی فشار فرو خواهد ريخت و هتک حيثيت دفاتر اسناد رسمی چه بخواهيم چه نخواهيم موجب نزول شان و اعتبار سازمان و در نهايت کشور خواهد شد بنابر اين بايد هرچه سريعتر اين امر متوقف و بجز مناطقی که واقعا نيازمند تاسيس دفتر هستند در ساير نقاط متوقف و صدور ابلاغ قبولشدگان فعلی نيز موکول به گذراندن دوره کامل کارآموزی در دفاتر مورد وثوق سازمان و تست مجدد گردد:


ب: ايجاد يك كميسيون قوي جهت پاسخگوئي صريح و سريع در مركز هر واحد ثبتي
کلمات کليدي: