سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

حول حالنا الی احسن الحال
ساعت ٤:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/٢٩ 

خدایا میشه سال جدید چشم باز کنیم و ببینیم سال ٨٧ یه خواب بوده و اینهمه ناراحتی ها و نگرانیها و دغدغه ها و نظرتنگیها و فشار ها و جو سازیها و مصوب کردن اینهمه مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملهای تحدید کننده و تهدید کننده و همه .. و همه ... فقط یه کابوس بوده ؟ خدایا میشه توی این حول های خودت کمی هم مسئولین و متصدیان  امور ما را نیز متحول کنی ؟ میشه در حاشیه این مقلب هایت قلوب روسای ما را نیز کمی منقلب و معطوف به ما کنی ؟  خدا میشه حالا که ماه رییع رسولت با تحول طبیعت مقارن شده به برکن نبی مکرمت در این سال نو با قلم عفوت تمام مشقهای غلط نوشته زعمای قوم را در طول این یکسال خط بزنی که انگار نه انگار؟  میدانم که برایت اسان است و از بزرگی و عظمتت چیزی نمیکاهد در عوض تعداد کثیری از بندگان مختلط مومن و گناهکارت را دلشاد میسازد...

سال گذشته فقط سرخوردگی ، سربزیری ، سرگردونی ، سلم ، سعایت ، سرگیجه ، سختی .. هفت سین از سینهای بهره سردفتران بود ... به امید آنکه امسال سال سربلندی ، سرافرازی ، سعادت ، سبز بختی ، سازگاری ، سخاوت دولتمردان ، سند فراوان برایمان رقم خورده باشد ... الهم الجعل عواقب امورنا خیرا


کلمات کليدي: