سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

هشدار
ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱/۱٥ 

همکاران بزرگوار

براساس اصلاح مواد ٩۴۶ و٩۴٨ قانون مدنی که در روزنامه رسمی مورخ ٨٧/١٢/٢١  منتشر شده زوجه متوفی علاوه بر قیمت اعیانی از قیمت عرصه نیز ارث میبرد لذا از تاریخ اجرای قانون عبارت "ثمن بهای اعیانی" با قانون مذکور مغایرت دارد

البته باید توجه داشت که قانون عطف به ماسبق نمیشود و چون صراحتا قانون نیز تکلیف را معین نکرده علی القاعده اعمال ارث زوجه مربوز به منوفائی خواهد بود که بعد از تاریخ اجرائی شدن قانون فوت نماید .. تا ببینیم تفسیر قوانین امسال نیز مانند سال قبل صورت میگیرد یا دچار تحول شده است .......


کلمات کليدي: