سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

دادخواست به دیوان عدالت الهی
ساعت ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢ 

مقام عظمای ربوبیت - دیوان عدالت الهی

با سجده به درگاه رحمانیتت و با عذر تقصیر از پیشگاه خداوندیت به خاطر تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری بجای دیوان عدالت الهی و روی آوردن به سوی مخلوق بجای خالق هستی وقادر بی همتا و عالم به زمان و مکان ، با شرمساری باستحضار میرسانیم :

همانگونه که خود بخوبی میدانی  این اقدام نابجا  نه از روی عصیان و نسیان انجام که مقتضای  عادت بشری بوده و استمداد از خلق نه ناشی از بی توجهی به ذات اقدس الهی است که مع الاسف بر مبنای عرف غالب صورت گرفته  است ، و اما بعد.. ما بندگان در خسرانت با دلی شکسته و بعضی در گلو بنا به فرمان خودت که بخوانیدم تا اجابت کنم شما را ... شکوه از زعمای قوم به درگاه تو میاوریم که خود بخوبی آگاهی که در این مدت چند ساله چه بر سر ما آوردند ، چه برداشتها که از قانون ساکت بیچاره نکردند و چه جفاهائی که بر ما روا نداشتند ، چه سوء استفاده هائی که از نقاط ضعف ما بر اثر فعل تعدادی انگشت شمار از یاران بیوفای ما که نکردند ... نه تنها حرمت ستارالعیوبی تو را نگه نداشتند که پرده دریها کردند ،  با سوء استفاده از مقام و  ابزار قدرت بدون هیچگونه ترس و واهمه از میزان عدلت تو در رستاخیز که حساب به ذره است و راه صراط به موی ، آخرت خویش به  دنیای دنی فروختند و فراموش کردند که عبادت به جز خدمت خلق نیست و هر روز با ترجیح بلامرجح قشری بر قشر دیگر به قضاوتی نسنجیده و انسانی نشستند و نفهمیدند آنکه قاضی و در جای حق نشسته و نظاره گر اعمال بندگان است و عالم به ضمیر تنها توئی ... اینک با انواع لطایف الحیل عرصه را آنچنان بر ما تنگ کرده اند که نگرانیم عنقریب عسرت در معیشت خویش و افراد تحت تکفل و معیل و کارکنان و قشر عظیمی از بندگان بیگناهت موجب شود در طلب روزی دست نیاز بسوی خلق دراز و آبروی چندین ساله خود را گرو بگذاریم ... بار الها  تو که خود آگاهی و نیاز به استدلال حقوقی نداری و به حوائج احاطه داری .. ما را محتاج خلق مکن به ویژه این خلقی که میشناسی جز قدرت و میز کسی را و چیزی را نبینند ... از حق نفرین خود درمیگذریم که زیبنده جمع فرهیخته ما نیست و اسقاط حق حضور مینمائیم که در محضر تو نیازی به حضور فیزیکی نیست و هم اینک رای صادره را میپذیریم و حق هرگونه ادعا واعتراضی را از خود سلب و ساقط مینمائیم .... جمعی از سردفتران امیدوار به فضل و رحمتت


کلمات کليدي: