سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

آقای مدیر کل ؛ حواستان باشد!!!!!
ساعت ٢:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱٧ 

آقای مدیر کل !!!!

مدتهاست بلحاظ اختلاف سلایق و جلوگیری از اعمال سلیقه فردی و تحمیل تکالیف فراقانونی و نظم در امور اداری ؛ از ناحیه سازمان بلحاظ شور شدن آش ، بخشنامه ای صادر شد و مدیران کل را شدیدا از صدور بخشنامه و ایجاد تکلیف برحذر داشت
هنوز هم مدیران بزرگواری هستند که خود را مشمول آن بخشنامه نمیدانند و شاید شان خود را اجل بر آن میدانند که خویش را مخاطب بخشنامه مذکور تلقی نمایند و گاه و بیگاه فرمایشاتی میفرمایند که صرفنظر از  نگاه حقوقی ، بیشتر قیم مآبانه است تا انجام وظایف اداری......
چه خوب است همه خود را مقید به اجرای مقررات بدانیم نه فراتر از آن....

چندی پیش دوستی بخشنامه ای از اداره کل ثبت استان تهران ارسال کرده بو  که میشد کلی با آن خندید یا به آن خندید

"مقتضی است تقاضاهای مرخصی از سوی سردفتر یا دفتریار حداقل 20 روز قبل از تاریخ استفاده از مرخصی ،به سامانه جامع اطلاعات سردفتران ودفتریاران منعکس شود" .
درست است ، بازهم آنرا بخوانید!!!!! اشتباه نمیکنید ؛ این بخشنامه اداره کل ثبت تهران است خطاب به سردفتران و دفتریاران ، دوسطر بیشتر نیست ولی دریایی حرف دارد و درد....

گفتیم بد نیست مواردی از آن که در همان وهله اول به ذهن می آید باستحضار برسد شاید مدیران محترم هم کمی بیاندیشند و بخود آیند

یکم: آیا این بخشنامه مربوط به استان تهران است یا سردفتران ودفتریاران سراسر کشور .اگر مربوط به تهران است چرا باید برای سردفتر تهرانی چنین مضیقه و محدودیتی ایجاد شود وبرای سردفتر شهرستانی خیر؟ .واگر برای سراسر کشور است اقای مدیر کل ثبت یک استان چکاره دیگر استانها ست ؟ کدام قانون نوشته یا نانوشته ای چنین اختیاری به وی تفویض کرده و صلاحتش از کجاست؟

دوم : آقای مدیر کل ! آیا من و شما و یا هر شخص دیگر میتواند پیش بینی کند که در چه زمانی مادر یا پدر  (خدای نخواسته) فوت میکنند یا برادرتان در چه زمانی در جاده تصادف میکند ونیاز به کمک شما دارد یا فرزندمان دچار فلان مشکل میشود که باید سریع خود را به او رساند؟
چرا تصور میکنید که سر دفتران ودفتریاران باید از چنین قدرت پیش بینی برخوردار باشند؟

سوم :بیست سال پیش چنین بخشنامه غیر معقولی را صادر کردید ودیدیدکه امکان اجرا ندارد .چرا برای امور غیر عقلائی اینقدر اصرار دارید؟

چهارم :آیا با آنهمه ادعا ، سامانه جامع اطلاعات شما اینقدر فشل است که برای صدور ابلاغ مرخصی ،بیست روز وقت میخواهد؟ اگر سامانه برای تسهیل امور است پس این بخشنامه چه میگوید؟ تصور نمیفرمایید که سابقا و بصورت سنتی زمان کمتری لازم بود؟ اگر چنین است بهتر نیست درش را گل بگیرید؟  سامانه را برای سرعت ودقت ایجاد میکنند نه اتلاف وقت و سنگ اندازی....

پنجم: هیچیک از مدیران کل, کارفرمای سردفتران ودفتریاران نیستند   وحقوقشان را شما پرداخت نمیکنید که با این الفاط غیر محترمانه وتحکم آمیز مورد خطاب قرار گیرندحتی اگر کارفرمای آیشان هم باشند و باشید حق اینگونه خطاب کردن را ندارید.
بهتر است کمی متعادل باشید و بنوعی رفتار نفرمایید که خدای نکرده بوی عقده گشایی از آن برآید
مسلم آقا صفری  سیدعلیرضا طباطبایی