سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

ماه تیر و اظهارنامه مالیاتی
ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٩ 

گرچه دوستان و همکاران حواسشون جمع هست ولی ازباب تذکر لازم دیدم هشداری داده باشم که تنظیم اظهارنامه مالیاتی تا پایان تیرماه بیشتر  وقت ندارد و همکاران میبایست تکلیف خود را به استفاده از خود اظهاری یا غیر آن را مشخص نمایند

کانون سردفتران اخیرا تفاهم نامه خود را با امور مالیاتی امضا نموده است گرچه کپی از سالهای قبل است و کانون ظاهرا نتوانسته امتیاز جدیدی کسب نماید ولی عقب نشینی هم نکرده است ... بهرحال در تنظیم اظهارنامه مالیاتی هماران محترم به ویژه سران دفاتر جدید باید به نکات زیر توجه نمایند:

١-در تشخیص مالیات بصورت علی الراس ، میزان مالیات از ضرب قرینه مالیاتی در صریب مالیاتی بدست می آید ،  در نتیجه با توجه به روش سازمان مالیاتی تنها ٣٠% کسورات قانونی ما (حق السهم کارکنان و دفتریار) قابل قبول است که در نتیجه ٧٠% تحریر بعنوان درآمد محاسبه و در صریب مالیاتی که ٣٠% است ضرب و در نتیجه ٢١% کل حق التحریر اسناد و گواهی امضا بعنوان مبلغ درآمد مشمول مالیات محاسبه که پس از کسر معافیت سالانه ٢۴۵٠٠٠٠٠ ریال ماخذ محاسبه مالیاتی مشخص و طبق ماده ١٣١ مالیات محاسبه و وصول میگردد و همکارانیکه از تفاهم و خود اظهاری استفاده نمیکنند باید بر این مبنا اظهارنامه خود را تنظیم نمایند ... نکته مهم : در اینصورت قسمت انتهایی اظهارنامه (ترازنامه) حتما تکمیل و دفتر مشاغل هم داشته باشند

٢-تفاهم نامه خود اظهاری : گرچه در تفاهم نامه کانون با دارایی کسورات قانونی را به ۴٠% (بازنشستگی + کارکنان + دفتریار)  رسانده اند ولی ضریب مالیاتی را  از  ٣٠ به ٣٩درصد ارتقا داده اند و در نتیجه۴/٢٣%  از کل تحریر ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت که مقرون بصرفه نیست لکن نظر به اینکه ضرایب مالیاتی میتواند تغییر نماید و متاسفانه تصمیم گیری نسبت به آن زمانی اتفاق میفتد که مهلت تسلیم اظهارنامه به پایان رسیده لذا استفاده از تفاهم خود اظهاری این خطر را مرتفع میسازد ضمن آنکه نبودن دفتر مشاغل نیز موجب تعلق جریمه نمیگردد و آخر اینکه اگر شما در عداد ۵درصد قابل رسیدگی انتخاب نشوید مالیات قطعی تلقی میگردد

امیدواریم همکاران با اتخاب یکی از دو روش مذکور در مهلت قانونی نسبت به تنظیم و تسلیم اظهار نامه اقدام نمایند تا مشمول جرایم سنگین مالیاتی نگردند  


کلمات کليدي: