سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند تو هم باور نمیکنی پس ابلاغ بگیر و بیا

نظارت سازمان ثبت بر امور مالی کانون آیا دارای وجاهت قانونی است؟

برای چند دهمین بار........... درقانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 که قانونی بسیار دقیق وخردمندانه بود متاسفانه مسئله بیمه وبازنشستگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 215 بازدید
دی 96
2 پست
آذر 96
2 پست
آبان 96
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
4 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
4 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
6 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
10 پست
شهریور 93
7 پست
مرداد 93
11 پست
تیر 93
13 پست
خرداد 93
10 پست
اسفند 92
7 پست
بهمن 92
8 پست
دی 92
17 پست
آذر 92
8 پست
آبان 92
10 پست
مهر 92
20 پست
شهریور 92
18 پست
مرداد 92
14 پست
تیر 92
11 پست
خرداد 92
10 پست
اسفند 91
9 پست
بهمن 91
8 پست
دی 91
7 پست
آذر 91
11 پست
آبان 91
15 پست
مهر 91
11 پست
شهریور 91
8 پست
مرداد 91
10 پست
تیر 91
9 پست
خرداد 91
13 پست
اسفند 90
6 پست
بهمن 90
9 پست
دی 90
14 پست
آذر 90
7 پست
آبان 90
11 پست
مهر 90
11 پست
شهریور 90
7 پست
مرداد 90
10 پست
تیر 90
12 پست
خرداد 90
9 پست
اسفند 89
16 پست
بهمن 89
11 پست
دی 89
13 پست
آذر 89
12 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
7 پست
شهریور 89
10 پست
مرداد 89
9 پست
تیر 89
10 پست
خرداد 89
9 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
7 پست
شهریور 88
6 پست
مرداد 88
6 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
5 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
1 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
6 پست
دی 86
2 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
2 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
1 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
3 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
6 پست
ششم_دی
1 پست
تعرفه
8 پست
اظهارنامه
19 پست
ثبت_آنی
48 پست
تبصره_23
1 پست
هشدارها
3 پست
تسلیت
1 پست
انتقادی
34 پست
اعیاد
1 پست
6_دی
1 پست
گزارشات
2 پست
حق_بیمه
2 پست
حذف_دفتر
3 پست
سفرنامه
2 پست
کانونها
1 پست
حق_الثبت
5 پست
مالیات
13 پست
انتخابات
5 پست
نظرسنجی
1 پست
امورمالی
3 پست
دایرة المعارف دفاتراسنادرسمی
اخبار دفاتراسناد رسمی، دکترین سردفتری، آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی