صدای پای ششم دیماه بگوش میرسد...از روز سردفتر چه خبر؟؟؟؟

صدای پای دی می اید و ششم ، روز سردفتر در راه است بازهم مطلومانه می آید و میرود و به چند شعار و مراسم تشریفاتی خلاصه میشود
انقدر که ۶ دی جدی است ما نیستیم
هرسال راس موعد و سر قرار می آید ولی دریغ از یک انسجام و اتحاد ، دریغ از یک اقدام جدی برای ثبت ان در تاریخ کتابت......
بی مهری از ان زمان آغاز گردید که ۶ دی دست اویزی شد برای مطرح شدن ما و منشاء یک اختلاف که منجر به یک اختلاف بزرگتر درون گروهی گردید که عمری گذشت و فداکاری میخواهد تا چاله  این ظلم روا شده به منصب کتابت را پر کند گرچه مانند شیشه بشکسته بند زده ، دیگر آن نخواهد شد که باید باشد
سردفتری یک حرفه مقدس است نه یک فرد و روز سردفتر  نماد یک منصب است و مجموعه ای است که برای خدمت پای در عرصه وجود نهاده و نزد مردم به امانت و عدالت و اعتماد شهرت یافته و تجزیه ان به عناصر درون گروهی ظلمی است که به جایگاه والای کتابت میرود و ایکاش ما ، منیت هایمان را کنار میگذاشتیم و متحد و یک پارچه بجای انکه خود را ببینیم جایگاه را درمیافتیم
بازهم به ششم دیماه نزدیک میشویم و بوی شیطنت و سیاسی به مشام میرسد
اینبار با شگردی دیگر و با ابعادی گسترده تر،،،،،،
اینبار  در قالب مصاحبه های پیش ساخته و با ایجاد ذهنیتی قبلی تا شاید اذهان به سمت و سوی مورد نظر سوق داده شود
حقیر مانده ام اگر ضرورتی به تغییر این روز به عناوینی دیگر از قبیل روز سند یا روز دفاتر یا ..... هست چرا بنحو مطمین و با وجود راهکارهای غیرقابل خدشه ، از طرف کانون تهران بصورت کشوری و یا کانونهای استانی بصورت اقلیمی  فراخوان داده نمیشود تا صاحبان منصب کتابت نطر خود را ابراز نمایند؟
اگر کانون تهران خود صاحب نطر است و قیم تماهی اهالی صنف ، که در مانور جدید چنین مینمایاند؛ پس بطریق اولی نطر و خواست مسئولین کانونها و جوامع  کشوری در سال ۹۰ مبنی بر "روزسردفتر" مقبول تر است
باز هم تاکید میشود بدون نطر اهالی جامعه دفاتر اسناد رسمی تعیین نام برای ششم دی ، بدعتی نامیمون است که در تاریخ کتابت نام نیکی از خود بجای نخواهد گذاشت به ویژه آنکه مشخص شود تصمیمات فردی و اعمال سلیقه شخصی مبنای چنین انشقاقی بوده است
/ 0 نظر / 104 بازدید