پست های ارسال شده در فروردین سال 1389

تاخیردر ایفای حقوق سردفتری بیش از این جایز نیست(2)

قسمت دوم درآمد دردفاتر اسناد رسمی را میتوان در٣بخش موردبررسی قرار داد:بخش اول:مقدمه ای بردرآمد وهزینه   بخش دوم:عوامل موثر    بخش سوم:تعرفه تحریر ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 31 بازدید