پست های ارسال شده در خرداد سال 1393

حذف دفتر در دفاتر اسناد رسمی گامی موثر در تسریع و تسهیل امور مردم

جایگزینی دفاتر الکترونیک بجای دفاتر فیزیکی ...... بزودی...... صبوری ... متانت... هوشیاری....نگاه تخصصی ....آینده نگری و پیش بینی های لازم ............. ادامه مطلب
/ 14 نظر / 38 بازدید