پیشنهاد متون لازم در تنظيم اسناد طبق قانون تسهيل

متن لازم  در اسناد اجاره ، رهن ، تقسیمنامه و وقف که طبق قسمت الف و ب بند 1 رای وحدت رویه ، بدون اخذ گواهی تنظیم میشود :

این سند با توجه به قانون تسهیل تنظیم اسناد مصوب 24/05/85 مجلس شورای اسلامی و قسمت  الف و ب از بند یک رای شماره  17524/43 مورخ 01/07/85 کمیسیون وحدت رویه کانون و بتقاضای طرفین بدون اخذ استعلام از ادارات ذیربط  تنظیم گردید لذا هرگونه بدهی متصوره و حقوق دولتی حسب مورد بعهده متعاملین خواهد بود که طرفین با علم و اطلاع از موضوع نسبت به تنظیم سند بر این اساس اقدام نمودند

***************

متن لازم برای  اسناد انتقال عین املاک و اراضی که بتقاضای انتقال گیرنده طبق بند ج ماده یک  بدون اخذ گواهی تنظیم میشود:

بنا به درخواست انتقال گیرنده و تجویز بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر مصوب 24/05/85 مجلس شورای اسلامی مفاصا حساب مالیاتی و.............. اخذ نگردید لذا انتقال گیرنده خود متعهد پرداخت بدهی احتمالی گردید و بموجب قانون مذکور ، متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت

***********

متن لازم برای  اسناد انتقال عین املاک و اراضی که بعلت عدم وصول استعلامات طبق تبصره ماده 1 و ماده 2  ،بدون اخذ گواهی تنظیم میشود:

با عنایت به عدم وصول پاسخ استعلامات در مهلت مقرر ، با توجه به ماده 2 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر مصوب 24/05/85 مجلس شورای اسلامی منتقل الیه از اثار و تبعات ناشی از تنظیم سند بدون اخذ گواهی های تبصره ماده (1) مطلع گردید و متعاملین متضامنا مسئول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهیهای مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند ، طبق قوانین محقق ومسلم بوده ، میباشند

/ 0 نظر / 8 بازدید