# واکاوی_مقررات

نظارت سازمان ثبت بر امور مالی کانون آیا دارای وجاهت قانونی است؟

برای چند دهمین بار........... درقانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 که قانونی بسیار دقیق وخردمندانه بود متاسفانه مسئله بیمه وبازنشستگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 245 بازدید